Inventář kariérních kompetencí je zde pro každého, kdo si chce otestovat schopnosti k řízení vlastní kariéry. Kariéru v tomto případě vnímáme jako cestu životem, která je naplněna různými pracovními i méně pracovními činnostmi. Výsledky inventáře Vám mohou posloužit k získání přehledu o nejdůležitějších kompetencích, které jsou právě pro řízení této cesty potřebné.

Pod tímto textem najdete několik tvrzení. Vaším úkolem je potom u každého tvrzení zaznačit míru souhlasu. Odpovídáte na škále od “s tvrzením zcela souhlasím” až po “s tvrzením zcela nesouhlasím”. V inventáři neexistují správné a špatné odpovědi, slouží pouze pro Vás samotné, nemá tedy cenu odpovědi jakkoliv zkreslovat a snažit se vypadat lépe než tomu třeba doopravdy je. Buďte k sobě upřímní.

Inventář měří 12 kariérních kompetencí. Jejich výsledky najdete po vyplnění všech otázek a jejich odeslání jako procentuální vyjádření, nakolik danou kompetenci ovládáte. Výsledky si také můžete stáhnout v pdf pro případné pozdější porovnání. Na základě zkušeností nedoporučujeme vyplňovat inventář v prohlížeči Opera, s modulem, ve kterém inventář funguje se nekamarádí.

Na úvod se Vás zeptáme ještě na několik demografických otázek a potom již k samotným tvrzením.

Vyžadované informace jsou označeny *

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů s cílem vyhodnotit Inventář kariérních kompetencí. Zpracovávané osobní údaje jsou v rozsahu: odpovědi inventáře, e-mail. Výsledky budou užity pro účely mého rozvoje a vymazány po 90 dnech od jejich odeslání. V případě, že jsem studentem předmětu Kariérní start, souhlasím s využitím svých dat pro účely jeho dalšího zkvalitnění. Souhlas lze v mezidobí kdykoliv odvolat na e-mailu komarek@praktickapsychologie.cz

Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními o Vašem životě a kariéře?

1.Vím, co musím dělat, abych byl sám se sebou spokojený. *
2.Vím, kde a jak hledat práci. *
3.Vím, jak se připravit na příjmací pohovor a co od něj čekat. *
4.Mé prezentace a má komunikace je přesvědčivá, používám dostatek argumentů. *
5.Vím, co musím udělat, abych se o práci ucházel úspěšně. *
6.Nedělá mi problém komunikovat s ostatními v nějakém cizím jazyce/jazycích. *
7.Ve své práci chci být zcela nezávislý a autonomní. *
8.Dokážu si s předstihem plánovat období změn mezi různými kariérními fázemi (např. univerzita-zaměstnání, zaměstnaní-zaměstnání apod.) *
9.Dokážu si představit rozdíly mezi různými typy práce (např. freelancing, zaměstnání atd.). *
10.Promýšlím problémy, které mohou nastat při řešení nějakého úkolu. *
11.Vím, které pracovní, rodinné a volnočasové aktivity přispívají k rovnováze v mém životě. *
12.V momentě, kdy najdu vhodnou pracovní příležitost, jednám okamžitě. *
13.Svůj čas dokážu efektivně řídit. *
14.Sleduji trendy trhu práce, které ovlivňují mé kariérní plány. *
15.Dokážu připravit stručný, informačně bohatý a relevantní životopis. *
16.Poznám, kdy ve svém životě potřebuji pomoc a vím, komu si o ni mohu říct. *
17.Přizpůsobuji a upřesňuji své kariérní vize na základě zkušeností a měnících se podmínek. *
18.Vím, čeho chci v životě dosáhnout v dlouhodobém měřítku (vzdělání, kariéra, soukromé cíle…). *
19.Poznám a dokázal bych využít příležitosti na trhu k vlastnímu podnikání. *
20.Dokázal bych si vytvořit vlastní příležitost k podnikání. *
21.Neztrácím důvěru ve své dovednosti, znalosti a schopnosti, i když práce nejde podle plánu. *
22.Vím o širokém spektru možností, jak se rozvíjet. *
23.Vím jak a kde najít informace o trhu práce a jak je využít. *
24.Dokážu vytvořit funkční a úspěšný business plán. *
25.S informacemi aktivně pracuji (porovnávám je, střádám, klasifikuji ad.) *
26.Nastavuji si průběžné kariérní cíle, které odpovídají mé dlouhodobé vizi. *
27.Když mluvím sám o sobě, je to pro ostatní srozumitelné a dosahuji tím toho, čeho momentálně potřebuji. *
28.Aktivně si tvořím vlastní jméno, abych získal případnou práci jednodušeji. *
29.Vím, co mě motivuje, co mě žene dál. *
30.Dokážu se vypořádat s tlakem svého okolí a konflikty. *
31.Analyzuji, které předsudky a stereotypy vstupují do mého rozhodování. *
32.Mám jasnou vizi své budoucnosti. *
33.Se stresem a tlakem v práci se efektivně vypořádávám. *
34.Dávám si pozor, co může negativně ovlivňovat dosahování mých cílů a vytvářím strategie k překonávání těchto vlivů. *
35.Moje on-line kariérní portfolio (např. profil na LinkedIn) je aktuální a informačně přínosné. *
36.Překonávám vlastní limity, které mě v životě drží zpátky. *
37.Dokážu sestavit a udržet pracovní tým *
38.Jsem schopen vyhledávat a řídit různé typy zdrojů (finanční, lidské…). *
39.Hlídám si informace, které jsou o mně dohledatelné na internetu (veřejné profily, komentáře, média apod.). *
40.Dokážu druhým jasně a srozumitelně představit, co umím a znám. *
41.Sleduji, jaké nové kariérní příležitosti kolem mě vznikají. *
42.Dokážu rozdělovat a zadávat činnosti druhým lidem. *
43.K vlastní propagaci případným zaměstnavatelům využívám digitální nástroje. *
44.Cíle své práce jsem schopen si definovat sám. *
45.Vím, jak napsat motivační dopis uzpůsobený konkrétní pozici a zaměstnavateli. *
46.Obecně mám jasno v hodnotách, kterými se v životě řídím. *
47.Dokážu plánovat a řídit různé projekty. *
48.Informace o trhu práce, které se ke mě dostanou, propojuji s vlastními cíli a vlastní situací. *
49.Znám mnoho různých způsobů formálního i neformálního vzdělávání (on-line metody, mentoring, koučink, stínování ad.) *
50.Počítám se změnami ve své kariéře a sám je iniciuji. *
51.Jsem otevřený povoláním, která mohou být považována za netradiční vzhledem k mému pohlaví, kultuře apod. *
52.Mám připravený aktuální seznam svých zkušeností, vzdělání a dovedností, který mohu využít při tvorbě životopisu. *
53.Po každém rozhodnutí vyhodnocuji jeho dopad na mě samotného, na své okolí i společnost. *
54.Využívám sociální média k vlastnímu prospěchu. *
55.Poznám, jak dlouho mám zůstat na stejné pracovní pozici a kdy je na čase ji změnit. *
56.Využívám návyky vedoucí k pevnému zdraví (výživa, sport, relax ad.) *
57.Průběžně a aktivně zkoumám různé kariérní příležitosti. *
58.Jsem ochotný jít do nejistoty spojené s podnikáním. *
59.Spolupráci s lidmi jiných kultur považuji za obohacující. *
60.Chápu, co potřebuji, abych mohl udělat rozhodnutí. *
61.Vím, jak se dostat k důvěryhodným kariérním informacím. *
62.Znám vlastní potenciál, vím, čeho mohu v životě dosáhnout. *
63.Mám vlastní vzdělávací a rozvojový plán. *
64.Mám promyšlenou krátkou prezentaci sebe samého, svých dovedností, úspěchu a vizí a jsem schopen ji kdykoliv prezentovat. *
65.Jsem si vědom/a vlastních dovedností, znalostí, silných stránek a úspěchů. *
66.Věřím, že bych dokázal založil a udržet vlastní podnikání. *
67.Kolegům aktivně nabízím svoji pomoc. *
68.Hlídám si kvalitu zdrojů, ze kterých čerpám informace (zkreslení, aktuálnost, kompletnost ad.) *
69.Vím, čeho chci v životě dosáhnout v krátkodobém měřítku (vzdělání, kariéra, soukromé cíle…). *